Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Thứ Tư, ngày 07 tháng 11 năm 2012

Cách tính nhẫm nhanh bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 100

Trong chương trình THCS, đối với học sinh lớp 6,7 khi tính nhẩm bình phương các số có chữ số tận cùng là 5 học sinh có thể tính theo qui tắc: “Muốn tính bình phương một số có chữ số tận cùng là 5, ta lấy số chục nhân với số chục cộng 1 rồi ghi số 25 vào bên phải kết quả vừa thực hiện”
Tuy nhiên trong thực hành chúng ta cũng có thể làm như sau:

*Bước 1: Ta bình phương chữ số hàng đơn vị của số tự nhiên lên:
Ví dụ:
     262 lấy 6 bình phương lên bằng 36 viết 6 nhớ 3      = … 6
     382 lấy 8 bình phương lên bằng 64 viết 4 nhớ 6      = … 4
     772 lấy 7 bình phương lên bằng 49 viết 9 nhớ 4      = … 9
     892 lấy 9 bình phương lên bằng 81 viết 1 nhớ 8      = … 1
*Bước 2: Ta lấy chữ số hàng chục và hàng đơn vị của số tự nhiên nhân với nhau, được bao nhiêu nhân với 2 rồi cộng với nhớ ở bước 1:
Ví dụ:
    262 lấy 2 .  6 . 2 cộng nhớ 3 bằng 27 viết 7 nhớ 2     = …76
    382 lấy 3 . 8 . 2 cộng nhớ 6 bằng 54 viết 4 nhớ 5      = …44
    772 lấy 7 . 7 . 2 cộng nhớ 4 bằng 102 viết 2 nhớ 10  = …29
    892 lấy 8 . 9 . 2 cộng nhớ 8 bằng 152 viết 2 nhớ 15  = …21
*Bước 3: Ta bình phương chữ số hàng chục của số tự nhiên lên được bao nhiêu cộng với nhớ ở bước 2:
Ví dụ:
   262 lấy 2 bình phương lên bằng 4 cộng nhớ 2 bằng 6       = 676
   382 lấy 3 bình phương lên bằng 9 cộng nhớ 5 bằng 14     = 1444
   772 lấy 7 bình phương lên bằng 49 cộng nhớ 10 bằng 59  = 5929
   892 lấy 8 bình phương lên bằng 64 cộng nhớ 15 bằng 79  = 7921
Tin: Dương Hồng Vân